Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Simbol

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een

bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze

op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Simbol: gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

registratienummer 64110451 handelend onder de naam Simbol.

Website: de website van simbol.nl, te raadplegen via www.simbol.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met

Simbol en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Simbol en Klant, van welke overeenkomst de Algemene

Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Simbol zijn de Algemene Voorwaarden van

toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of

voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Simbol

slechts bindend, indien en voor zover deze door Simbol uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden

van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van Simbol afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en,

tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2.2. Indien

er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden

vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Simbol kan echter niet

garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie

op de Website en in andere van Simbol afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke

programmeer- en typefouten.

2.4. Simbol kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van

beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Simbol

en het voldoen aan de daarbij door Simbol gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Simbol onverwijld langs

pagina 1 van 6

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding

niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste

gegevens zijn verstrekt, heeft Simbol het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens

zijn ontvangen.

3.4. Simbol kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

Overeenkomst. Indien Simbol op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te

gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de

account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie

kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar

wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Simbol is niet

aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt

op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de

verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij

zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Simbol daarvan in kennis te stellen, zodat Simbol gepaste

maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Simbol is ontvangen, stuurt Simbol de producten met inachtneming van het in lid 3

van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Simbol is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de

Overeenkomst.

5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze

levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen

levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd

worden.

5.4. Indien Simbol de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in

kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de

Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. Simbol raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen

bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze

producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op

Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

pagina 2 van 6

5.7. Simbol is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde

product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te

ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de

uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Simbol binnen 14 dagen na ontvangst van

het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de

vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem

aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of

een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag

waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve

zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Simbol een

raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar

Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om

de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet

verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van

omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het

modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Simbol, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Simbol

kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Simbol bevestigt in geval van een digitale melding de

ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook

mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits

het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Simbol

Tinstraat 113

2984 AN, Ridderkerk

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling

heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

pagina 3 van 6

goedkoopste standaardlevering, hoeft Simbol de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te

betalen. Tenzij Simbol aanbiedt het product zelf af te halen, mag Simbol wachten met terugbetalen tot Simbol

het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet

van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan Simbol volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website

aangegeven betaalmethoden te voldoen. Simbol is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en

deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van

14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Simbol is

gewezen op de te late betaling en Simbol de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Simbol gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over

openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-

met een minimum van € 40,-. Simbol kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en

percentages.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn

beroep of bedrijf. Indien er door Simbol een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd

het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Simbol staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

specifiek overeengekomen, staat Simbol er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal

gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke

termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Simbol daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Simbol de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld,

vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande

aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. Simbol staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

specifiek overeengekomen, staat Simbol er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal

gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen

een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Simbol daarvan in kennis te stellen.

pagina 4 van 6

9.3. Indien Simbol de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld,

vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of

over andere aspecten van de dienstverlening van Simbol, dan kan hij bij Simbol telefonisch, per e-mail of per

post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 10.2. Simbol geeft Klant

zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Simbol binnen 3 dagen

na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij

verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het

Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in

de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Simbol jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst

bedongen prijs (inclusief btw).

11.3. Aansprakelijkheid van Simbol jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar

uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van

gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Simbol jegens Klant geen

enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou

worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover

schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Simbol.

11.5. De aansprakelijkheid van Simbol jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Simbol onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt,

stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Simbol ook na die termijn in de

nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Simbol in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Simbol meldt. 11.7. In

geval van overmacht is Simbol niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Simbol totdat alle vorderingen die Simbol op Zakelijke

Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan

pagina 5 van 6

overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of

anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan

derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is

overgegaan.

12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als

herkenbaar eigendom van Simbol te bewaren.

12.4. Simbol is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper

aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in

betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

12.5. Zakelijke Klant zal Simbol te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter

uitoefening van de rechten van Simbol.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. Simbol verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy

statement.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die

mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse

rechter in het arrondissement waar Simbol gevestigd is.

14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de

gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)

vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte

wordt gegeven.

14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan,

mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan

gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Simbol

Jan van Goijenlaan 49

3343 RD, Hendrik-Ido-Ambacht

telefoon: 085-1302130

e-mail: info@simbol.nl

KvK-nummer: 64110451

btw-nummer: NL001644011B63

Winkelwagen
Scroll naar boven